Súhlas so spracovaním osobných údajov a poučenie subjektu

1. Osobné údaje, ktoré budú spracované:
• meno a priezvisko,
• emailová adresa,
• telefonický kontakt,
• IP adresa,
• Cookies.
2. Účelom spracovania osobných údajov je:
Spracovanie rezervácie produktov a zasielanie obchodných ponúk prevádzkovateľa obchodu Colony.
Doba spracovania osobných údajov je:
Nasledovné tri roky.
3. Osobné údaje môžu byť poskytnuté nasledujúcim tretím stranám:
Osobné údaje nebudú poskytnuté tretím stranám.
Poskytovateľ osobných údajov prehlasuje, že bol prevádzkovateľom obchodu Colony riadne poučený o spracovaní a ochrane osobných údajov*, že vyššie uvedené osobné údaje sú presné a pravdivé a sú prevádzkovateľovi obchodu Colony poskytnuté dobrovoľne.
*Poučenie Poskytovateľa osobných údajov
Prevádzkovateľ obchodu Colony týmto v súlade s ustanovením čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016, všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (ďalej len "Nariadenia") informuje, že:
• osobné údaje Poskytovateľa osobných údajov budú spracované na základe jeho slobodného súhlasu, a to za vyššie uvedených podmienok,
• dôvodom poskytnutia osobných údajov Poskytovateľa osobných údajov je zasielanie obchodných ponúk Prevádzkovateľa Colony, čo by bez poskytnutia týchto údajov nebolo možné,
• Prevádzkovateľ obchodu Colony nemenoval žiadneho poverenca pre ochranu osobných údajov, nepoveril spracovaním osobných údajov žiadneho spracovateľa, ani neurčil zástupcu pre plnenie povinností v zmysle Nariadenia,
• Prevádzkovateľ obchodu Colony nemá v úmysle predať osobné údaje Poskytovateľa osobných údajov do tretej krajiny, medzinárodným organizáciám alebo iným ako vyššie uvedeným tretím stranám,
• Poskytovateľ osobných údajov má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, právo požadovať od prevádzkovateľa obchodu Colony prístup ku svojim osobným údajom, ich opravu alebo vymazanie, prípadne obmedzenie spracovania a má právo vzniesť námietku proti spracovaniu, má právo na prenositeľnosť týchto údajov k inému správcovi, ako aj má právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov, ak má podozrenie, že prevádzkovateľ obchodu Colony postupuje pri spracovaní osobných údajov v rozpore s nariadením.
4. Ak poskytovateľ osobných údajov chce vyžiadat svoje údaje, môže tak spravit cez https://colony.sk/pages/request-personal-data. Ak chce vymazať svoje osobné údaje, môže tak urobit prostredníctvom https://colony.sk/pages/edit-personal-data. Poskytovateľ osobných údajov môže taktiež vyžiadať a vymazať osobné údaje zaslaním emailom na colonysk@gmail.com.